Historie obce

Obec Zdiby se nachází severně od Prahy v nadmořské výšce 295 m n.m. Rozloha obce je 969 hektarů na třech katastrálních územích: Zdiby, Přemyšlení a Brnky. Obec Zdiby jsou části: Zdiby, Veltěž, Přemyšlení, Brnky a Holosmetky. Všechna jména osad poukazují na velké stáří a každá osada má pradávný původ a velkou historii.

Přemyšlení – nejstarší obec 

Kolem roku 726 podle pověsti založen hrad Přemyslem oráčem. V pozdějších dobách část Přemyšlení patřila břevnovskému klášteru a část teplickému klášteru. V roce 1414 vlastnil tvrz Ludvík apatykář z Prahy, který pocházel z Florencie. V roce 1574 Bryknár z Brukštejna a Beneda z Nečtin se dělili o Přemyšlení. Bryknár dostal rybníky a pozemky, Benedovi zůstala tvrz s dvorem. V roce 1628 bylo Přemyšlení prodáno Alexandrovi hraběti z Negrobu, za něhož tvrz a statek zpustl a byl pobořen. V roce 1655 patřilo Přemyšlení Radeckému z Radče. V roce 1706 patřila část Přemyšlení k panství Chvatěruby. V roce 1821 získal Jan Vilém Klecany, ke kterým patřilo Přemyšlení. Podle statisticko historického průvodce z roku 1909 ves Přemyšlení měla 13 domů a 134 obyvatel, 233 ha polí, luk, zahrad, pastvin a lesů, 2 statky, zámek a dvůr.

Na blízku při kapličce Pany Marie bylo objeveno roku 1350 bývalé pohřebiště, křesťanské i pohanské.

Archeologický cirkus ve Zdibech

Veltěž – Veltěže

Ves v roce 1909 čítala – 49 domů a 387 obyvatel, obecná škola. V roce 1228 byl Veltěžský dvůr jmenován mezi statky kláštera Svatojiřského. V roce 1275 byl přikázán vikáři proboštu pražského. V roce 1436 byly Veltěže císařem Zikmundem zastaveny Jindřichu z Leroid jako Zdiby. V roce 1654 bylo ve Veltěži 5 sedláků a 1 chalupník. V roce 1726 za arcibiskupa Daniela Mayera je získala opět církevní správa a od těch dob byly jedním z manuálních statků probošství sv. Víta na hradě pražském.

Brnky

Ve 13. století ves majetkem  kláštera sv. Jiří. V roce 1459 zastavil Brnky král  Jiří  Pražanům. V roce 1654 držel Brnky Jan Bírko z BIRKENSTEINU. Doktor lékařství, který je prodal roku 1661 koleji Jezuitů u sv. Ignáce v Praze. V roce 1764 koupil Brnky hrabě Carretto z Milessima. V roce 1843 byl majitelem panství Brnky J.Lederer. V roce 1890 byl majitelem F. Nolč. Ves v roce 1909 čítala – 16 domů, 100 obyvatel, 268 ha polí, luk a pastvin, jeden statek, zámek (kaple Narození Panny Marie) s parkem, dvůr a ovčín.

Zdiby

V roce 1266 – zvěst o počátcích Zdib. V roce 1364 část Zdib patřila Mikuláši Bradáčovi a část klášteru Břevnovskému. V roce 1420 po vypálení kláštera Zdiby do rukou světských. V roce 1500 zastavil Kunrát Štos z Kounic své lidi na Zdibech a Přemyšlení Janu Kraisovi z Křečovic. V roce 1655 byli majitelé Zdib Radečtí z Radče. V roce 1728 měla Zdiby Františka, hraběnka von Sparr, rozená šlechtična. V roce 1768 vlastnil Zdiby Ant. Novoveský, měšťan IV. města pražského. V roce 1797 vlastnil Zdiby hrabě Morzin. V roce 1810 vlastnil Zdiby Jiří Ahsbes pražský měšťan. Později majetek rodiny Stejskalů. V roce 1909 ves čítala – 32 domů, 298 obyvatel, 512 ha polí, luk, zahrad, pastvin, vinic a lesů, 7 statků, filiální kostel Pozdvižení sv.Kříže (ve 14. st. farním kostelem), lékaře, hasičský sbor, poštu, zámek s parkem a pivovar, který vařil pivo ze zdibské vody.